• Obchodní podmínky

  VÁŽENÍ SPOTŘEBITELÉ, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI PEČLIVĚ PROSTUDOVALI NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A OBCHODNÍ PODMÍNKY. UZAVŘENÍM REZERVAČNÍ SMLOUVY S NÁMI BEZVÝHRADNĚ PŘISTUPUJETE K TĚMTO OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY, KTEROU UZAVÍRÁTE PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

  PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY

  Tyto obchodní podmínky pro internetový portál umístěný na http://www.tri-pujcovna.cz/, jenž provozuje:

  Michal Kohoutek,

  se sídlem: Pod Můstkem 552, Rudná, 252 19

  IČ: 00753807

  tel. 602 573 612

  e-mail: info@tri-pujcovna.cz

  č. účtu: http://www.tri-pujcovna.cz/, jejichž prostřednictvím dochází k uzavření rezervační smlouvy mezi Vámi a pronajímatelem;

  „rezervační smlouva“ – smlouva uzavíraná prostřednictví e-shopu, jejímž prostřednictvím se jako pronajímatel zavazuji rezervovat pro Vás Vámi určené vybavení a Vy se zavazujete složit za to zálohu na poskytnutí tohoto vybavení (rezervační záloha). Dále se vzájemně zavazujeme ke dni zahájení nájmu uzavřít smlouvu o nájmu.

  „rezervační záloha“ – je záloha ve výši budoucího nájemného. Ze zálohy bude uhrazeno budoucí nájemné. Zálohu potřebujeme jako jistotu, že s námi skutečně uzavřete smlouvu o nájmu.

  „smlouva o nájmu“ – smlouva o nájmu, na jejímž základě Vám přenechám, jako pronajímatel, k dočasnému užívání vybavení a Vy, jako nájemce, se zavážete zaplatit mi za to nájemné, a to ve výši zálohy.

  „obchodní podmínky“ – tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují práva a povinnosti pronajímatele na straně jedné a Vás jako spotřebitele a nájemce na straně druhé;

  „vybavení“ – jakékoliv vybavení a zboží, které pronajímatel nabízí prostřednictvím e-shopu;

  „zákon“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  2.Základní informace pro spotřebitele

  Před uzavřením smlouvy o nájmu Vám sdělujeme, že tento e-shop provozuje a smlouvu uzavíráte s panem Michalem Kohoutkem, se sídlem Pod Mlstkem 552, Rudná, 252 19, IČ: 00753807 Pronajímatel není plátcem DPH.

  Kontakt:

  tel.: +420 602 573 612

  e-mail: info@tri-pujcovna.cz

  Rezervační smlouva

  Předmětem našeho ujednání je rezervační smlouva, jejímž prostřednictvím se jako pronajímatel zavazuji rezervovat pro Vás Vámi určené vybavení a Vy se zavazujete složit za to zálohu na poskytnutí tohoto vybavení, a to ve výši nájemného. Dále se vzájemně zavazujeme ke dni zahájení nájmu uzavřít smlouvu o nájmu.

  Popis vybavení a záloha

  Vybavení, které je předmětem rezervační smlouvy a následně i smlouvy o nájmu, je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně nájemného, u konkrétního výrobku nabízeného pronajímatelem. Nájemné (rezervační záloha) je vždy se všemi daněmi a poplatky. Nájemné (rezervační záloha) je uvedeno bez nákladů na platbu (poplatek vaší banky za převod apod.).

  V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně vybavení, jeho označení či popisu mě neváhejte kontaktovat. Komunikace se mnou na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu (internetu), případně mimo Vaše běžné náklady na komunikaci prostřednictvím telefonu.

  Rezervace vybavení

  Odeslání objednávky má povahu nabídky, tedy tím, že objednáte vybavení nám nabídnete uzavření rezervační smlouvy. Toto učiníte prostřednictvím tzv. „Košíku“, kde se shromažďuje vybavení, které bude předmětem Vaší rezervace. Zboží lze z košíku kdykoliv až do odeslání objednávky vyjmout a vždy je tam opět vložit. V rámci košíku rovněž určujete na jak dlouho si chcete zboží vzít do nájmu. I zde můžete dobu trvání nájmu kdykoliv až do odeslání objednávky měnit. V rámci košíku rovněž vyplníte své jméno, bydliště, telefon a e-mail. V rámci kolonky „Poznámka“ nám můžete nechat jakoukoliv zprávu. Stiskem červeného velkého tlačítka v pravém dolním rohu „OBJEDNAT“, objednávku odešlete.

  Rezervační smlouva vzniká ve chvíli, kdy Vám doručím potvrzující e-mail, čímž Vaši nabídku přijmu. Rezervační smlouvu eviduji a ukládám. Rezervační smlouva Vám bude po každém uzavření zaslána na Váš e-mail v rámci potvrzujícího e-mailu. Ke smlouvě tak máte kdykoliv přístup ve Vaší e-mailové schránce.

  Rezervační smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

  Další, zejména právní aspekty uzavření rezervační smlouvy naleznete v těchto obchodních podmínkách.

  Předání:

  Vybavení Vám bude předáno v den zahájení nájmu osobně v provozovně označené „Bikeranch“ na adrese Novovysočanská 892/2A, 190 00 Praha 9 (dále jen „provozovna“), pokud se výslovně nedohodneme na jiném místě. Na stejném místě musí být vybavení i vráceno.

  Zákonné odstoupení od smlouvy

  Jako spotřebitel máte právo odstoupit od rezervační smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření rezervační smlouvy.

  Předmětem rezervační smlouvy je poskytnutí služby spočívající v rezervací příslušného vybavení. Uzavřením rezervační smlouvy výslovně souhlasíte s tím, že okamžikem uzavření rezervační smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od rezervační smlouvy, bude započato s jejím plněním.

  V případě, že lhůta pro odstoupení neuplyne před dnem, kdy má být uzavřena smlouva o nájmu a předáno vybavení nejste oprávněni od rezervační smlouvy odstoupit.

  Sjednaná možnost odstoupení od smlouvy

  Může se stát, že budete nemocní, zraníte se nebo se Vám stane jiná nepříjemnost. V takovém případě jste oprávněni od rezervační smlouvy odstoupit, pouze však za předpokladu, že mi odstoupení od smlouvy doručíte nejpozději 15 dní přede dnem zahájení nájmu (tj. před první dnem nájmu). V takovém případě Vám do 7 dnů vrátím celou složenou rezervační zálohu.

  V případě, že nestihnete výše uvedenou lhůtu 15 dní (např. se zraníte týden před zahájením nájmu) nemáte sice právo od rezervační smlouvy odstoupit, ale určitě mě kontaktujte a pokusíme se celou záležitost vyřešit např. tím, že nalezneme jiného nájemce nebo se pokusíme dohodnout jinak. Na alternativní řešení sice nemáte právní nárok, ale to nám nebrání se jej pokusit v odůvodněných případech nalézt.

  Formulář

  K odstoupení od smlouvy můžete použít tento formulář:

  http://www.tri-pujcovna.cz/oznameni-o-odstoupeni-od-smlouvy/

  Formulář vyplňte, podepište a zašlete na moji adresu Michal Kohoutek, Pod Můstkem 552, Rudná, 252 19. Podepsaný formulář můžete rovněž oscanovat a poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu (info@tri-pujcovna.cz). Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.

  Odstoupíte-li od smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, zaplacenou zálohu na vybavení, kterou jste zaplatili.

  Peněžní prostředky Vám budou vráceny stejným způsobem, kterým jste nám je uhradili. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte mě.

  Sankce

  Rezervační smlouva je samozřejmě závazná. Tím, že si vybavení rezervujete, ale pak například neuzavřete smlouvu o nájmu fakticky znemožníte jinému, aby si vybavení zapůjčil. S ohledem na to jsme se domluvili, že v případě, že z důvodů na Vaší straně neuzavřete smlouvu o nájmu nebo bezdůvodně odmítnete vybavení převzít jste povinni mi, jako pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši složené rezervační zálohy. Smluvní pokuta se stává splatnou dnem následujícím po dni, kdy měla být uzavřena smlouva o nájmu nebo, kdy jste si měli vybavení převzít a automaticky se započítává na Vaši pohledávku na vrácení rezervační zálohy.

  Stížnosti spotřebitelů a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, nejasnost nebo stížnost, neváhejte se na mě obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

  V případě sporu z rezervační smlouvy, který nevyřešíme dohodou, můžete jako spotřebitelpodat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Tím není dotčeno Vaše právo obrátit se na obecný soud.

  Se stížností se můžete obrátit na příslušný orgán státní správy a dozoru, kterým je rovněž Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

  Tyto informace pro spotřebitele tvoří nedílnou součást rezervační smlouvy a obchodních podmínek.

  Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením rezervační smlouvy nebo před tím, než jste učinili závaznou nabídku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami, ke kterým uzavřením rezervační smlouvy přistupujete.

  3.Rezervační smlouva

  3.1Vystavením zboží prostřednictvím e-shopu Vám představujeme sortiment vybavení k pronajmutí. Zasláním objednávky činíte nabídku k uzavření rezervační smlouvy. Rezervační smlouva vzniká tím, že Vaši objednávku (nabídku) přijmeme, a to e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.

  3.2Objednávku učiníte prostřednictvím tzv. „Košíku“, kde se shromažďuje vybavení, které bude předmětem Vaší rezervace. Zboží lze z košíku kdykoliv až do odeslání objednávky vyjmout a vždy je tam opět vložit. V rámci košíku rovněž vyplníte své jméno, bydliště, telefon a e-mail. V rámci kolonky nám můžete nechat jakoukoliv zprávu. Stiskem červeného velkého tlačítka v pravém dolním rohu „OBJEDNAT“, objednávku odešlete.

  3.3Rezervační smlouvou se jako pronajímatel zavazuji rezervovat pro Vás Vámi určené vybavení a Vy se zavazujete složit za to rezervační zálohu na přenechání tohoto vybavení k dočasnému užívání. Dále se vzájemně zavazujeme ke dni zahájení nájmu uzavřít smlouvu o nájmu, a to dle tohoto vzoru:

  http://www.tri-pujcovna.cz/smlouva-o-najmu/

  3.4Odesláním objednávky spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, souhlasí s nimi a připojuje se k nim. Odesláním objednávky spotřebitel dále prohlašuje, že těmto obchodním podmínkám plně porozuměl a že tyto neobsahují žádná nesrozumitelná, nečitelná nebo pro něj nevýhodná ustanovení.

  3.5Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo z důvodů daných obchodními podmínkami nebo zákonem. Pokud máte zájem o změnu smlouvy, kontaktujte mě.

  3.6Vystavení zboží prostřednictvím e-shopu není veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv dalším zvláštním způsobem uzavření smlouvy. Ustanovení § 1770 až 1784 zákona jsou tak výslovně vyloučena.

  3.7Je vyloučeno uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona.

  3.8V případě, že zálohu neuhradíte do 5 (pěti) dní ode dne uzavření rezervační smlouvy, rezervační smlouva bez dalšího zaniká. Číslo účtu k rezervační záloze naleznete v potvrzujícím e-mailu.

  3.9Pronajímatel má právo od rezervační smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že dojde k zničení nebo poškození vybavení (např. předchozím nájemcem) nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, který zakládá nemožnost řádného plnění rezervační smlouvy ze strany pronajímatele. V takovém případě dojde k bezodkladnému vrácení celé rezervační zálohy. V souvislosti s odstoupením od rezervační smlouvy pronajímatelem nemáte vůči pronajímateli žádná práva, zejména právo na náhradu újmy.

  4.Platební podmínky

  4.1.V souvislosti s rezervací jste povinni složit rezervační zálohu, a to ve výši nájemného, které budete povinni uhradit na základě smlouvy o nájmu.

  4.2.Platba rezervační zálohy se provádí převodem na účet pronajímatele na základě potvrzujícího e-mailu, kterým Vám objednávku potvrdím.

  4.3.Převzetí vybavení v provozovně pronajímatele je bez ohledu na způsob platby zdarma;

  5.Zákonné odstoupení od smlouvy

  5.1Jako spotřebitel máte právo odstoupit od rezervační smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření rezervační smlouvy.

  5.2Předmětem rezervační smlouvy je poskytnutí služby spočívající v rezervací příslušného vybavení. Uzavřením rezervační smlouvy výslovně souhlasíte s tím, že okamžikem uzavření rezervační smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od rezervační smlouvy, bude započato s jejím plněním.

  5.3V případě, že lhůta pro odstoupení neuplyne před dnem, kdy má být uzavřena smlouva o nájmu a předáno vybavení nejste oprávněni od rezervační smlouvy odstoupit.

  Sjednaná možnost odstoupení od smlouvy

  5.4Může se stát, že budete nemocní, zraníte se nebo se Vám stane jiná nepříjemnost. V takovém případě jste oprávněni od rezervační smlouvy odstoupit, pouze však za předpokladu, že mi odstoupení od smlouvy doručíte nejpozději 15 dní přede dnem zahájení nájmu (tj. před první dnem nájmu). V takovém případě Vám do 7 dnů vrátím celou složenou rezervační zálohu.

  5.5V případě, že nestihnete výše uvedenou lhůtu 15 dní (např. se zraníte týden před zahájením nájmu) nemáte sice právo od rezervační smlouvy odstoupit, ale určitě mě kontaktujte a pokusíme se celou záležitost vyřešit např. tím, že nalezneme jiného nájemce nebo se pokusíme dohodnout jinak. Na alternativní řešení sice nemáte právní nárok, ale to nám nebrání se jej pokusit v odůvodněných případech nalézt.

  Formulář

  K odstoupení od smlouvy můžete použít tento formulář:

  -Proklik na formulář-

  5.6Formulář vyplňte, podepište a zašlete na moji adresu Michal Kohoutek, Pod Můstkem 552, Rudná, 252 19. Podepsaný formulář můžete rovněž oscanovat a poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu (info@tri-pujcovna.cz). Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.

  5.7Odstoupíte-li od smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, zaplacenou zálohu na vybavení, kterou jste zaplatili.

  5.8Peněžní prostředky Vám budou vráceny stejným způsobem, kterým jste nám je uhradili. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte mě.

  6.Reklamace

  6.1.Předmětem rezervační smlouvy je „pouhá“ rezervace vybavení. S ohledem na povahu rezervační smlouvy jsou tak případné reklamace v podstatě vyloučeny. Na druhou stranu, pokud se Vám cokoliv nezdá, prosím kontaktujte mě. Budu rád i za jakékoliv připomínky a komentáře.

  7.Ochrana osobních údajů

  7.1.Odesláním objednávky (nabídky k uzavření rezervační smlouvy) udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů pronajímateli. Souhlas se vztahuje na osobní údaje v rozsahu údajů, které uvedete v objednávce, zejména tedy jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon). Účelem zpracování osobních údajů spotřebitele jsou, vedle plnění ze smluv, též marketingové účely pronajímatele, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů v platném znění, s jejichž zasíláním tímto souhlasíte. Osobní údaje nebudou mimo pronajímatele zpracovávat další osoby. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace.

  7.2.Jste oprávněni nás požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a my jsme povinni Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat písemným oznámením, které nám doručíte. Domníváte-li se, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhovíme-li této žádosti, máte vždy právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Tento Váš souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

  8.Ostatní ustanovení

  8.1.Rezervační smlouvu evidujeme a ukládáme. Rezervační smlouva Vám bude po každém uzavření zaslána na Vás e-mail stejně jako informace pro spotřebitele. Ke smlouvě tak máte kdykoliv přístup ve Vaší e-mailové schránce.

  8.2.Rezervační smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

  8.3.Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a pronajímatelem prostřednictvím e-shopu se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva.

  8.4.V případě, že by došlo ke vzniku spotřebitelského sporu z rezervační smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete jako spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu obsahující informace o řešení těchto sporů, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  8.5.K řešení jakýchkoliv sporů, pokud budou řešeny cestou soudního řízení mezi spotřebitelem a pronajímatelem, jsou příslušné obecné soudy České republiky.

  8.6.V případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými částmi rezervační smlouvy (smlouva, informace pro spotřebitele, obchodní podmínky) je rozhodné to znění nebo to ustanovení, které je pro spotřebitele nejvýhodnější.

  9.Účinnost

  Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 15. 2. 2017. Tyto obchodní podmínky ruší veškeré předchozí obchodní podmínky pronajímatele.

  Michal Kohoutek