• Smlouva o nájmu

  SMLOUVA O NÁJMU

  Michal Kohoutek,

  se sídlem: Pod Můstkem 552, Rudná, 252 19

  IČ: 00753807

  jakožto provozovatel internetových stránek http://www.tri-pujcovna.cz/

  (dále jen „pronajímatel“)

  a

  jméno a přímení .................................................................,

  narozen/a ……………………................................……….,

  bytem …………………………………………………………........................……………………………… (ulice, číslo popisné, PSČ, město)

  Číslo OP ……………...............................………………...,

  e-mail ……………….................................…………………

  (dále jen „nájemce“)

  spolu tímto uzavírají tuto smlouvu o nájmu ve smyslu § 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, jejímž předmětem je:

  1.

  předmět nájmu:

                                                                     

  velikost:

                                                                           

  barva:

  výrobní číslo:

  vybavení:

                                                                                                         

  stav:

  hodnota s DPH

  (výše uvedená věc nebo, pokud je jich uvedeno více, tak všechny věci společně jen „předmět nájmu“)

  I.

  Předmět smlouvy

  1.1  Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci k dočasnému užívání předmět nájmu a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

  1.2  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího podpisu do …………………………………

  1.3  Nájemné za předmět nájmu činí částku ………………………….………,- Kč (dále jen „nájemné“). Do výše ……………………………,- Kč je nájemné tímto uhrazeno z rezervační zálohy převodem na účet / v hotovosti na prodejně Bikeranch Ktejcárek.

  1.4  Podpisem této smlouvy nájemce potvrzuje převzetí předmětu nájmu tak, jak je specifikován výše k dočasnému užívání dle této smlouvy.

  II.

  Podmínky nájmu

  2.1.  Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat výhradně za účely sportovními, a sice zejména za účelem účasti na cyklistických a triatlonových soutěžích, tréninku cyklisticky a rekreační cyklistiky.

  2.2.  Nájemce podpisem této smlouvy bere na vědomí hodnotu předmětu nájmu uvedenou výše. Nájemce dále bere na vědomí, že pokud je součástí předmětu nájmu jízdní kolo, je pojištěno viz. pojistné podmínky. Ostatní věci pojištěny nejsou. V případě poškození či ztráty předmětu nájmu nebo jeho části je nájemce povinen pronajímateli uhradit celou vzniklou škodu. V případě, že část škody uhradí pojišťovna, je nájemce povinen hradit rozdíl mezi pojistným plněním a hodnotou ztraceného nebo poškozeného předmětu nájmu nebo jeho části.

  2.3.  V případě ztráty (krádeže) je nájemce povinen ihned informovat pronajímatele, ohlásit událost na příslušný orgán Policie nebo na jiný příslušný orgán a učinit všechny další úkony potřebné či vhodné k ochraně práv pronajímatele.

  2.4.  Nájemce je povinen po dobu nájmu udržovat předmět nájmu v perfektním stavu. V případě nutnosti servisních úkonů je nájemce povinen tyto zajistit přednostně u pronajímatele, přičemž je povinen tyto hradit dle platného ceníku pronajímatele. V případě, že z objektivních důvodů není možné zajistit servis od pronajímatele, je nájemce povinen vzniklou situaci konzultovat s pronajímatelem. Na základě konzultace je pak nájemce oprávněn zvolit i jiný renomovaný servis. V případě nutnosti servisu v průběhu závodu je nájemce oprávněn bez dalšího užít servisu v rámci závodu. V případě, že nájemce nevyužije servis pronajímatele je plně odpovědný za případnou vzniklou škodu.

  2.5.  Nájemce není bez souhlasu pronajímatele oprávněn provádět na věci jakékoliv změny či úpravy.

  2.6.  Nájemce je povinen přizpůsobit jízdu na předmětu nájmu svým schopnostem a dovednostem a jednat vždy tak, aby předmět nájmu ochránil před ztrátou, poškozením nebo nadměrným opotřebením. Nájemce předmět nájmu užívá na vlastní odpovědnost! Nájemce je vždy povinen řídit se pokyny pronajímatele.

  2.7.  Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu pronajímateli nejpozději v den skončení nájmu, a to do konce provozní doby pronajímatele. Místem vrácení je prodejna Bikeranch Krejcárek, adresa: Novovysočanská 892/2a, 190 00 Praha. Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu čistý a bez jakékoliv škody nebo vady, která by vznikla v důsledku užívání předmětu nájmu nájemcem. Nájemce se zavazuje sepsat a podepsat s pronajímatelem při vrácení předmětu nájmu předávací protokol, v němž bude zaznamenán stav předmětu nájmu v momentu předání zpět pronajímateli. Nájemce potvrzuje, že se seznámil s provozní dobou pronajímatele.

  2.8.  V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu včas, je povinen hradit nájemné za každý den prodlení, až do jeho vrácení. V případě ztráty nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen hradit nájemné až do dne, kdy ztrátu nebo zničení předmětu nájmu oznámí pronajímateli.

  2.9.  V případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu nebo s oznámením o ztrátě předmětu nájmu delším 3 dní je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku nájemného za každý další započatý den prodlení. Tím nejsou dotčeny další nároky pronajímatele dle této smlouvy (např. nárok na nájemné) ani nárok na náhradu vzniklé škody.

  2.10.  K zajištění veškerých případných nároků pronajímatele např. z případného poškození, zničení, pozdního vrácení nebo ztráty předmětu nájmu je sjednáno, že nájemce složí při podpisu této smlouvy pronajímateli kauci ve výši ……………………………………..,- Kč. Pronajímatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku proti nájemci vůči pohledávce nájemce na vrácení kauce.

  III.

  Osobní doklady a ochrana osobních údajů

  3.1.  Nájemce souhlasí s opsáním údajů nebo s pořízením kopie občanského průkazu a dále dalšího jiného průkazu totožnosti. Podle § 15a odst. 2 zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, nájemce výslovně souhlasí s pořízením kopie (opsáním údajů) z občanského průkazu.

  3.2.  V této souvislosti uděluje nájemce pronajímateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů (pro účely tohoto odstavce jen „zákon“), souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, a to za účelem prokázání totožnosti nájemce a ochranu majetku pronajímatele a dále pro marketingové účely pronajímatele, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. Tento souhlas se vztahuje na osobní údaje uvedené v této smlouvě a případně na další osobní údaje, které o sobě nájemce pronajímateli sdělí. Pro marketingové účely nebudou dále zpracovávány jiné údaje nežli e-mail a jméno zákazníka. Osobní údaje nebudou mimo pronajímatele zpracovávat další osoby. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. Nájemce je oprávněn požádat pronajímatele o informaci o zpracování svých osobních údajů a pronajímatel je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Nájemce může souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely kdykoli odvolat doručením písemného oznámení pronajímateli. Domnívá-li se nájemce, že pronajímatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může požádat pronajímatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhoví-li pronajímatel této žádosti, má nájemce právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Tento souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

  IV.

  Závěrečná ustanovení

  4.1.  Tato smlouva se řídí právem České republiky, při vyloučení kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

  4.2.  V případě sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí služeb, který nebude vyřešen dohodou, může nájemce, jako spotřebitel,podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz.Tím není dotčeno nájemce právo obrátit se na obecný soud.

  4.3.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu pro účely tohoto ustanovení není považována jakákoliv forma elektronické komunikace, zejména e-mail, SMS či MMS zprávy, jiné komunikační aplikace (Skype, ICQ), komunikace prostřednictvím sociálních sítí apod.

  4.4.  Pro případ, že některé ustanovení smlouvy je neplatné, neúčinné nebo neproveditelné nebo se takovým stane, není tím v ostatním dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost smlouvy. V případě, že obsah některého ustanovení není dále právně upraven, či některou situaci smlouva či právní předpisy neupravují vůbec, platí úprava, kterou by smluvní strany přijaly s ohledem na úpravu jejich vztahů dle smlouvy.

  4.5.  Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku na základě dohody smluvních stran. Za písemnou formu pro účely tohoto ustanovení není považována jakákoliv forma elektronické komunikace, zejména SMS či MMS zprávy, jiné komunikační aplikace (Skype, ICQ), komunikace prostřednictvím sociálních sítí apod. Za písemnou je naopak pro účely této smlouvy považována komunikace prostřednictvím e-mailu. Písemnou formu vyžaduje i dohoda o změně formy.

  4.6.  Tato smlouva se podepisuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

  4.7.  Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s obsahem této smlouvy souhlasí. Tato smlouva vyjadřuje svobodnou vůli smluvních stran a smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji smluvní strany vlastnoručně podepsaly.


  V Praze dne ……………………………………                                                                                 

  V Praze dne ……………………………………  ………………………………………….

  …………………………………………………

  Michal Kohoutek

  …………………………………………………

  Pronajímatel

  nájemce