• Základní informace pro spotřebitele

  Před uzavřením smlouvy o nájmu Vám sdělujeme, že tento e-shop provozuje a smlouvu uzavíráte s panem Michalem Kohoutkem, se sídlem Pod Můstkem 552, Rudná, 252 19, IČ: 00753807 Pronajímatel není plátcem DPH, tel.: +420 602 573 612, e-mail: info@tri-pujcovna.cz

  Rezervační smlouva

  Předmětem našeho ujednání je rezervační smlouva, jejímž prostřednictvím se jako pronajímatel zavazuji rezervovat pro Vás Vámi určené vybavení a Vy se zavazujete složit za to zálohu na poskytnutí tohoto vybavení, a to ve výši nájemného. Dále se vzájemně zavazujeme ke dni zahájení nájmu uzavřít smlouvu o nájmu.

  Popis vybavení a záloha

  Vybavení, které je předmětem rezervační smlouvy a následně i smlouvy o nájmu, je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně nájemného, u konkrétního výrobku nabízeného pronajímatelem. Nájemné (rezervační záloha) je vždy se všemi daněmi a poplatky. Nájemné (rezervační záloha) je uvedeno bez nákladů na platbu (poplatek vaší banky za převod apod.).

  V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně vybavení, jeho označení či popisu mě neváhejte kontaktovat. Komunikace se mnou na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu (internetu), případně mimo Vaše běžné náklady na komunikaci prostřednictvím telefonu.

  Rezervace vybavení

  Odeslání objednávky má povahu nabídky, tedy tím, že objednáte vybavení nám nabídnete uzavření rezervační smlouvy. Toto učiníte prostřednictvím tzv. „Košíku“, kde se shromažďuje vybavení, které bude předmětem Vaší rezervace. Zboží lze z košíku kdykoliv až do odeslání objednávky vyjmout a vždy je tam opět vložit. V rámci košíku rovněž určujete na jak dlouho si chcete zboží vzít do nájmu. I zde můžete dobu trvání nájmu kdykoliv až do odeslání objednávky měnit. V rámci košíku rovněž vyplníte své jméno, bydliště, telefon a e-mail. V rámci kolonky „Poznámka“ nám můžete nechat jakoukoliv zprávu. Stiskem červeného velkého tlačítka v pravém dolním rohu „OBJEDNAT“, objednávku odešlete.

  Rezervační smlouva vzniká ve chvíli, kdy Vám doručím potvrzující e-mail, čímž Vaši nabídku přijmu. Rezervační smlouvu eviduji a ukládám. Rezervační smlouva Vám bude po každém uzavření zaslána na Váš e-mail v rámci potvrzujícího e-mailu. Ke smlouvě tak máte kdykoliv přístup ve Vaší e-mailové schránce.

  Rezervační smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.

  Další, zejména právní aspekty uzavření rezervační smlouvy naleznete v těchto obchodních podmínkách.

  Předání:

  Vybavení Vám bude předáno v den zahájení nájmu osobně v provozovně označené „Bikeranch“ na adrese Novovysočanská 892/2A, 190 00 Praha 9 (dále jen „provozovna“), pokud se výslovně nedohodneme na jiném místě. Na stejném místě musí být vybavení i vráceno.

  Zákonné odstoupení od smlouvy

  Jako spotřebitel máte právo odstoupit od rezervační smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření rezervační smlouvy.

  Předmětem rezervační smlouvy je poskytnutí služby spočívající v rezervací příslušného vybavení. Uzavřením rezervační smlouvy výslovně souhlasíte s tím, že okamžikem uzavření rezervační smlouvy, tedy před uplynutím lhůty pro odstoupení od rezervační smlouvy, bude započato s jejím plněním.

  V případě, že lhůta pro odstoupení neuplyne před dnem, kdy má být uzavřena smlouva o nájmu a předáno vybavení nejste oprávněni od rezervační smlouvy odstoupit.

  Sjednaná možnost odstoupení od smlouvy

  Může se stát, že budete nemocní, zraníte se nebo se Vám stane jiná nepříjemnost. V takovém případě jste oprávněni od rezervační smlouvy odstoupit, pouze však za předpokladu, že mi odstoupení od smlouvy doručíte nejpozději 15 dní přede dnem zahájení nájmu (tj. před první dnem nájmu). V takovém případě Vám do 7 dnů vrátím celou složenou rezervační zálohu.

  V případě, že nestihnete výše uvedenou lhůtu 15 dní (např. se zraníte týden před zahájením nájmu) nemáte sice právo od rezervační smlouvy odstoupit, ale určitě mě kontaktujte a pokusíme se celou záležitost vyřešit např. tím, že nalezneme jiného nájemce nebo se pokusíme dohodnout jinak. Na alternativní řešení sice nemáte právní nárok, ale to nám nebrání se jej pokusit v odůvodněných případech nalézt.

  Formulář

  K odstoupení od smlouvy můžete použít tento formulář:

  -Proklik na formulář-

  Formulář vyplňte, podepište a zašlete na moji adresu Pod Můstkem 552, Rudná, 252 19. Podepsaný formulář můžete rovněž oscanovat a poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu (info@tri-pujcovna.cz). Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.

  Odstoupíte-li od smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, zaplacenou zálohu na vybavení, kterou jste zaplatili.

  Peněžní prostředky Vám budou vráceny stejným způsobem, kterým jste nám je uhradili. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte mě.

  Sankce

  Rezervační smlouva je samozřejmě závazná. Tím, že si vybavení rezervujete, ale pak například neuzavřete smlouvu o nájmu fakticky znemožníte jinému, aby si vybavení zapůjčil. S ohledem na to jsme se domluvili, že v případě, že z důvodů na Vaší straně neuzavřete smlouvu o nájmu nebo bezdůvodně odmítnete vybavení převzít jste povinni mi, jako pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši složené rezervační zálohy. Smluvní pokuta se stává splatnou dnem následujícím po dni, kdy měla být uzavřena smlouva o nájmu nebo, kdy jste si měli vybavení převzít a automaticky se započítává na Vaši pohledávku na vrácení rezervační zálohy.

  Stížnosti spotřebitelů a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, nejasnost nebo stížnost, neváhejte se na mě obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

  V případě sporu z rezervační smlouvy, který nevyřešíme dohodou, můžete jako spotřebitelpodat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz; web: adr.coi.cz. Tím není dotčeno Vaše právo obrátit se na obecný soud.

  Se stížností se můžete obrátit na příslušný orgán státní správy a dozoru, kterým je rovněž Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

  Tyto informace pro spotřebitele tvoří nedílnou součást rezervační smlouvy a obchodních podmínek.

  Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením rezervační smlouvy nebo před tím, než jste učinili závaznou nabídku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami, ke kterým uzavřením rezervační smlouvy přistupujete.